Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa
Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Tư vấn Thừa kế theo di chúc, hoàn tất các thủ tục Thừa kế theo di chúc nhanh chóng, an toàn và hợp pháp với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Luật Hoàng Phú.

 

  Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. (Theo Bộ Luật dân sự năm 2005).

Nội dung cơ bản của Thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế (cá nhân, tổ chức) và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế. Người lập Di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người lập Di chúc có các quyền sau đây:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối Di sản thừa kế để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản;

- Chỉ định người giữ giữ, người quản lý di sản, người phân chia di sản;

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Người nhận di sản thừa kế là những người được chỉ định trong Di chúc, có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong Di chúc. Người Thừa kế theo di chúc có thể là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể cả Nhà nước. Tuy nhiên người thừa kế phải có những điều kiện được quy định trong Bộ luật dân sự.

Ngoài những người được hưởng di sản theo Di chúc thì có những trường hợp người thừa kế được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Những người đó bao gồm:

- Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

- Con đã thành niên mà không có khả năng lao động;

Thời điểm mở thừa kế:

Khi người chết có Di chúc để lại và Di chúc đó hợp pháp (thỏa mãn điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự), những người được nhắc tên trong Di chúc có đủ điều kiện nhận di sản và họ không từ chối nhận.

Dịch vụ tư vấn Thừa kế theo di chúc của Luật Hoàng Phú:

- Tư vấn pháp luật về thừa kế;

- Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập Di chúc trong việc phân chia di sản;

- Tư vấn thủ tục lập di chúc

- Tư vấn xác định người thừa kế theo Di chúc;

- Tư vấn hiệu lực của Di chúc;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Quyền thừa kế theo Di chúc.

Để việc lập di chúc hợp pháp hãy liên hệ với Luật Hoàng Phú để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

Tài liệu đính kèm:

·                                 Mẫu di chúc công chứng

·                                 Mẫu di chúc viết tay