Dịch vụ   /  Doanh nghiệp  /  Thay đổi ĐKKD
Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ?

Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ?

Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ?

 - Khi các công ty nếu có thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì không thay đổi mã số thuế.

- Mã số thuế sẽ được giữ nguyên trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp kể từ khi được cấp mã số thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế đó cũng không được cấp lại cho bất kỳ tổ chức, công ty nào.

Đối với một số công ty trước đây được cấp hai loại Giấy chứng nhận đó là:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu mới (hay có thể gọi là thủ tục sáp nhập số ĐKKD và số mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

Nghĩa là, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới trên đó số đăng ký kinh doanh bị bỏ đi và thay vào đó là số mã số thuế và được gọi là mã số doanh nghiệp.

Đồng thời với thủ tục này thì công ty phải nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cũ và Giấy chứng nhận mã số thuế cũ cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Và cùng với thủ trên, công ty phải làm thêm một thủ tục nữa là khắc đổi dấu mới sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới.

Trước đây, nếu dấu tròn của công ty được khắc theo số ĐKKD, nay số ĐKKD bị bỏ đi mà thay vào đó là số mã số thuế làm mã số doanh nghiệp thì dấu phải được khắc và cấp theo số mã số doanh nghiệp này.

Điều 16 Thông tư số14/2010/TT-BKH có hiệu lực ngày 20/7/2010 hướng dẫn Nghị định43/2010/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/6/2010 .

- Theo quy định của Nghị Định và Thông tư này thì kể từ ngày các văn bản trên có hiệu lực thì những doanh nghiệp mới thành lập sẽ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu mới.

- Còn những doanh nghiệp đã thành lập trước đây nay có thể thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu mới hoặc khi nào doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu mới luôn.